0 varer(r)

DEVERLOPER TOOLBAR

Cache: Enabled (Disable / Refresh)
Profiler: Disabled (Enable)
Template Path Hints
+ Frontend: Disabled (Enable)
+ Backend: Disabled (Enable)
Logs: Enabled (Disable)
Allow Symlinks: Disabled (Enable)
Translate Inline
+ Frontend: Disabled (Enable)
Merge JavaScript Files Disabled (Enable)
Merge CSS Files: Disabled (Enable)
URL Rewrite: Enabled (Disable)
Add Store Code to Urls: Disabled (Enable)
Store Offline: Disabled (Enable)
Powered by Mage-World.com

Salgsvilkår

Innholdsfortegnelse:

  Innledning
  1. Avtalen
  2. Partene
  3. Priser
  4. Avtaleinngåelsen
  5. Ordrebekreftelse
  6. Betaling
  7. Levering m.v.
  8. Risikoen for varen
  9. Angrerett
10. Undersøkelsesplikt
11. Reklamasjon ved mangel og frist for å melde krav ved forsinkelse
12. Kjøpers rettigheter ved forsinkelse
13. Kjøpers rettigheter ved mangel
14. Selgers rettigheter ved Kjøpers mislighold
15. Garanti
16. Personopplysninger
17. Konfliktløsning


Innledning:
Dette kjøpet er regulert av nedenstående salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Med forbrukerkjøp menes her salg av vare til forbruker som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet, og når Selger opptrer i næringsvirksomhet med salg av varer over internett. Salgsbetingelsene er basert på kontrakt utarbeidet og anbefalt brukt av Forbrukerombudet.

Forbrukerkjøp over Internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettsloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbruker ufravikelige rettigheter. Vilkårene i kontrakten skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen. Selger kan velge å tilby Kjøper bedre vilkår enn det som fremgår av disse salgsbetingelsene.


1. Avtalen
Avtalen mellom kjøper og Selger består av opplysningene Selger gir om kjøpet i nettbutikken (herunder blant annet opplysninger om varens art, mengde, kvalitet, andre egenskaper, pris og leveringsbetingelser), eventuell direkte korrespondanse mellom partene (for eksempel e-post) samt disse salgsbetingelsene.

Ved motstrid mellom opplysningene Selger har gitt om kjøpet i nettbutikken, direkte korrespondanse mellom partene og vilkårene i salgsbetingelsene, går direkte korrespondanse mellom partene og opplysningene gitt i nettbutikken foran salgsbetingelsene, så fremt det ikke strider mot bindende lovgivning.


2. Partene

Selger:
Firmanavn: Helt Unik AS
Kontaktadresse: Ingvald Ludvigsens gate 21, 3027 Drammen
E-post: post@heltunik.no
Telefonnummer: 98 48 98 02
Organisasjonsnummer: 999639755

Kjøper er den person som foretar bestillingen.


3. Priser
Opplysninger om de totale kostnadene Kjøper skal betale, inklusive alle eventuelle avgifter (merverdiavgift, toll, og lignende) og eventuelle leveringskostnader (frakt, porto, fakturagebyr, emballasje med videre) samt spesifisering av de enkelte elementene i totalprisen, gis i nettbutikken før bestilling foretas.


4. Avtaleinngåelse
Avtalen er bindende for begge parter når Kjøpers bestilling er mottatt av Selger.

En part er likevel ikke bundet av avtalen hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i nettbutikken eller i Kjøpers bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.


5. Ordrebekreftelse
Når Selger har mottatt Kjøpers bestilling, blir det sendt en en ordrebekreftelse til Kjøper via epost.

Det anbefales at Kjøper kontrollerer at ordrebekreftelsen stemmer overens med bestillingen med hensyn til antall, varetype, pris osv. Dersom ordrebekreftelse ikke mottas eller det ikke er samsvar mellom bestillingen og ordrebekreftelsen, bør Kjøper ta kontakt med Selger så snart som mulig.


6. Betaling
Selger kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra Selger til Kjøper.

Dersom Kjøper bruker kredittkort2 eller debetkort3 ved betaling, kan Selger reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling.4

Ved betaling med kredittkort, vil lov om kredittkjøp m.m. komme til anvendelse.5

Tilbyr Selger etterfakturering, skal fakturaen til Kjøper utstedes ved forsendelse av varen. Forfallsfristen er 14 dager fra varen er levert.

Har Selger særskilt behov for å kreve forskuddsbetaling fra Kjøper, for eksempel ved tilvirkningskjøp, kan Selger kreve dette.

Kjøpere under 18 år kan kun betale direkte ved Selgers levering av varen eller ved utlevering av varen ved postoppkrav.6


7. Levering m.v.
Levering av varen fra Selger til kjøper skjer på den måte, på det sted og til det tidspunkt som er angitt i nettbutikken.

Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår i nettbutikken, skal Selger levere varen til kjøper innen rimelig tid og senest 30 dager etter bestilling fra kunden. Skal Selger sørge for at varen blir sendt til Kjøper, plikter han å sende varen til bestemmelsesstedet på slik måte som kunden har valgt i nettbutikken og på vanlige vilkår for slik transport. Bestemmelsesstedet er hos Kjøper med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.

I de tilfellene Kjøper oppgir ugyldig adresse eller ikke avhenter pakken på postkontoret må den fulle tur-/returkostnaden dekkes av Kjøper.


8. Risikoen for varen
Risikoen for varen går over på Kjøper når tingen er levert kjøper i henhold til avtalen. Hvis leveringstiden er kommet og kjøper unnlater å overta en vare som er stilt til hans eller hennes rådighet etter avtalen, har Kjøper likevel risikoen for tap eller skade som skyldes egenskaper ved varen selv.


9. Angrerett
Kjøper kan angre kjøpet av varen etter angrerettslovens bestemmelser7. Angrerett innebærer at Kjøper uten grunn kan returnere varen til Selger selv om det ikke er noen mangel ved den og selv om den ikke er levert.

Kjøper må gi Selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager etter at varen, de foreskrevne opplysninger om angreretten og angrerettsskjema er mottatt. Mottar Kjøper angreskjema og de nødvendige opplysningene på et senere tidspunkt enn ved levering av varen, begynner angrefristen å løpe fra den dagen Kjøper mottar angrerettsskjema og opplysningene. Mottar ikke Kjøper informasjon om angrerett er angrerettsfristen 1 år.

Meldingen fra Kjøper til Selger om bruk av angreretten bør av bevishensyn være skriftlig (angrerettsskjema, e-post eller brev), og den må inneholde opplysninger om hvordan Kjøper vil returnere varen til Selger.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til Selger innen rimelig tid. Selger er forpliktet til å tilbakebetale hele kjøpesummen til Kjøper innen 14 dager fra den dag Selger mottar varen eller henteseddel eller varen er stilt til Selgers rådighet. Selger kan ikke fastsette gebyrer for Kjøpers bruk av angreretten, men Kjøper skal betale kostnadene for returforsendelsen.

Kjøper kan undersøke produktet før han eller hun angrer på kjøpet. Varen må likevel kunne leveres tilbake til Selger i tilnærmet samme stand som den var i da Kjøper mottok den. Kjøper bør sende varen tilbake til Selger i originalemballasjen hvis dette er mulig.

Kjøper kan ikke angre på kjøp av varer som forringes raskt, varer som etter sin art eller av hygieniske årsaker ikke kan tilbakeleveres (herunder sengetøy i brutt forpakning samt svømme- og undertøy), spesialtilvirkede varer, eller på lyd- og bildeopptak (herunder CDer, DVDer).


10. Undersøkelse av varen
Når Kjøper mottar varen, anbefales det at han eller hun i rimelig utstrekning undersøker om den er i samsvar med bestillingen, om den har blitt skadet under transporten eller om den ellers har mangler.

Hvis varen ikke samsvarer med bestillingen eller har mangler, må Kjøper melde fra til Selger ved reklamasjon jf. punkt 11.


11. Reklamasjon ved mangel og frist for å melde krav ved forsinkelse
Dersom det foreligger en mangel ved varen, må Kjøper innen to måneder etter at han eller hun oppdaget den, gi Selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Reklamasjon må likevel skje senest to år etter at Kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lengre, er reklamasjonsfristen fem år.

Ved forsinkelse må krav rettes Selger innen rimelig tid etter at leveringstiden er kommet og varen ikke er levert.

Dersom varen er betalt med kredittkort, kan Kjøper også velge å reklamere og sende krav direkte til kredittyter (kredittkortselskapet).8 Meldingen til Selger eller kredittyter bør være skriftlig (e-post eller brev).


12. Kjøpers rettigheter ved forsinkelse
Dersom Selger ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes Kjøper eller forhold på Kjøpers side, kan Kjøper i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og kreve erstatning fra Selger.

Oppfyllelse: Dersom Selger ikke leverer varen på leveringstidspunktet, kan Kjøper fastholde kjøpet og sette en rimelig tileggsfrist for oppfyllelse fra Selger. Kjøper kan likevel ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som Selger ikke kan overvinne eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for Selger at det står i vesentlig misforhold til Kjøpers interesse i at Selger oppfyller. Faller vanskene bort innen rimelig tid, kan forbrukeren kreve oppfyllelse.

Heving: Kjøper kan heve avtalen med Selger dersom forsinkelsen er vesentlig eller hvis Selger ikke leverer varen innen den tilleggsfristen for oppfyllelse som Kjøper har fastsatt. Kjøper kan likevel ikke heve avtalen mens tilleggsfristen løper, med mindre Selger har sagt at han eller hun ikke vil oppfylle innen fristen.

Erstatning: Kjøper kan videre kreve erstatning for tap han eller hun lider som følge av forsinkelsen fra Selgers side jf. forbrukerkjøpslovens § 24. Kjøper må melde krav til Selger ved reklamasjon jf. denne avtalens punkt 11.


13. Kjøpers rettigheter ved mangel
Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes Kjøper eller forhold på Kjøpers side, kan Kjøper i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og erstatning fra Selger.

Retting eller omlevering: Dersom varen har en mangel, kan Kjøper kreve at Selger retter mangelen eller omleverer tilsvarende vare. Selger kan motsette seg Kjøpers krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder Selger urimelige kostnader.

Selger skal foreta rettingen eller omleveringen innen rimelig tid. Retting eller omlevering skal foretas uten kostnad for Kjøper, uten risiko for at Kjøper ikke får dekket sine utlegg og uten vesentlig ulempe for Kjøper. Selger kan ikke foreta mer enn to forsøk på retting eller omlevering for samme mangel, med mindre det foreligger særlige grunner som gjør at ytterligere forsøk er rimelig.

Selv om Kjøper verken krever retting eller omlevering, kan Selger tilby retting eller omlevering dersom dette skjer uten opphold. Dersom Selger sørger for slik retting eller omlevering, kan Kjøper ikke kreve prisavslag eller heving.

Prisavslag: Dersom mangelen ikke rettes eller omleveres, kan Kjøper kreve forholdsmessig prisavslag.

Heving: I stedet for prisavslag kan Kjøper heve avtalen, unntatt når mangelen er uvesentlig.

Erstatning: Kjøper kan også kreve erstatning for økonomisk tap han eller hun lider som følge av at varen har en mangel jf. forbrukerkjøpslovens § 33.

Kjøper må melde krav til Selger ved reklamasjon jf denne avtalens punkt 11. Reglene om reklamasjon gjelder i tillegg til, og uavhengig av, reglene om angrerett og eventuelle garantier stilt av Selger.


14. Selgers rettigheter ved Kjøpers mislighold
Dersom Kjøper ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen, og dette ikke skyldes Selger eller forhold på Selgers side, kan Selger i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt erstatning fra Kjøper. Selger kan også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og gebyr ved ikke forskuddsbetalte uavhentede varer.

Oppfyllelse: Dersom Kjøper ikke betaler, kan Selger fastholde kjøpet og kreve at Kjøper betaler kjøpesummen (oppfyllelse). Er varen ikke levert, taper Selger sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving: Ved vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøper, kan Selger heve avtalen. Selger kan likevel ikke heve etter at kjøpesummen er betalt.

Selger kan også heve kjøpet dersom Kjøper ikke betaler innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse som Selger har fastsatt. Selger kan likevel ikke heve mens tilleggsfristen løper, med mindre Kjøper har sagt at han eller hun ikke vil betale.

Erstatning: Selger kan kreve erstatning fra Kjøper for økonomisk tap han eller hun lider som følge av kontraktsbrudd fra Kjøpers side jf. forbrukerkjøpslovens § 46.

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr: Dersom Kjøper ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan Selger kreve renter av kjøpesummen etter lov om renter ved forsinket betaling.9 Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso, og Kjøper kan da bli holdt ansvarlig for gebyrer etter lov om inkassovirksomhet og annen inndrivning av forfalte pengekrav.10

Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer: Dersom Kjøper unnlater å hente ubetalte varer, belastes kjøper med et gebyr på kr 250 + frakt tur/retur. Slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18 år.11


15. Garanti
Eventuell garanti som gis av Selger eller produsenten, gir Kjøper rettigheter i tillegg til de rettighetene Kjøper allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen begrensninger i Kjøpers rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler etter punkt 12 og 13.

På grunn av produktenes art i nettbutikken www.heltunik.no, gis det ingen generell garanti på produktene. Eventuell garanti gis kun der Selger har særskilt opplyst om det.


16. Personopplysninger12
Med mindre Kjøper samtykker til noe annet, kan Selger kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at Selger skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Personopplysningene til kjøper under 15 år kan ikke innhentes med mindre Selger har samtykke fra foreldre eller foresatte. Kjøpers personopplysninger skal kun utleveres til andre hvis det er nødvendig for at Selger skal få gjennomført avtalen med Kjøper, eller i lovbestemte tilfelle.

Selger kan kun innhente Kjøpers personnummer dersom det er saklig behov for sikker identifisering og slik innhenting er nødvendig.

Hvis Selger vil benytte Kjøpers personopplysninger til andre formål, for eksempel til å sende Kjøper reklame eller informasjon ut over det som er nødvendig for å få gjennomført avtalen, må Selger innhente Kjøpers samtykke ved avtaleinngåelsen. Selger må gi Kjøper informasjon om hva personopplysningene skal brukes til og om hvem som skal bruke personopplysningene. Kjøpers samtykke må være frivillig og avgis ved en aktiv handling, for eksempel ved avkrysning.

Kjøper kan kontakte Selger, for eksempel pr telefon eller e-post dersom han eller hun har spørsmål om Selgers bruk av personopplysninger eller hvis han eller hun ønsker at Selger sletter eller endrer personopplysningene.


17. Konfliktløsning
Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Kjøper kan ta kontakt med Forbrukerrådet for å få bistand i en eventuell tvist med Selger. Dersom minnelig løsning ikke oppnås etter megling i Forbrukerrådet, kan partene skriftlig begjære at Forbrukerrådet fremmer tvisten for Forbrukertvistutvalget.13 Vedtak av Forbrukertvistutvalget er rettskraftig fire uker etter forkynning. Før vedtaket er rettskraftig, kan partene, ved innsendelse av stevning til Forbrukertvistutvalget, bringe vedtaket inn for tingretten.


2: Et kredittkort er et betalingskort hvor oppgjøret for kjøpet skjer i etterkant ved at kredittgiveren
(kredittkortselskapet) sender kortholder faktura med krav om betaling.
3: Et debetkort er et betalingskort knyttet til en innskuddskonto. Bruk av kortet medfører at brukerens konto blir
belastet og beløpet blir overført til betalingsmottakerens konto.
4: Jf. mønsteravtale utarbeidet av det felles kontraktsutvalget for Sparebankforeningens og Finansnæringens
hovedorganisasjon – Avtalevilkår for kredittkort og faktureringskort – forbrukerforhold punkt 12 og mønstervilkår
utarbeidet av Sparebankforeningen og Finansnæringens hovedorganisasjon for betalingskort punkt 11.
5: Lov av 21. juni 1985 nr. 82 om kredittkjøp m.m.
6: Personer under 18 år kan kun betale på de nevnte måter ettersom de ikke kan stifte gjeld jf. lov av 22. april
1927 om vergemål for umyndige (vgml.) § 2.
7: Lov av 20.06.2014 om opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg og salg utenom faste forretningslokaler (angrerettloven).
8: Lov av 21. juni 1985 nr. 82 om kredittkjøp m.m. § 8.
9: Lov av 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling.
10: Lov av 13. mai 1988 nr. 26 om inkassovirksomhet og annen inndrivning av forfalte pengekrav.
11: Gebyr kan ikke avkreves personer under 18 år da disse ikke kan stifte gjeld jf. vgml. § 2.
12: Se lov av 14. april 2000 nr. 31 om behandling av personopplysninger.
13: Se lov av 28. april 1978 nr. 18 om behandling av forbrukertvister.